"JON"

Enamel sign paint on a Disston Saw Works saw.